จินตนาการของศิลปะที่ไม่มีที่สิ้นสุด

By admin

ศิลปะมีอยู่ทั่วทุกมุมของโลกแต่จะแตกต่างไปกันคนละแบบ ซึ่งแล้วแต่ความคิดของคนที่รักและจะทำงานศิลปะนั้นๆ จิตนาการของคนแต่ล่ะคนไม่เหมือนกันและมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ศิลปะที่ต้องใช้จินตนาการอยู่ในทุกหลากหลายแขนง อย่างเช่นการวาดรูป ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายหนัง ถ่ายภาพ การแสดง การรำ และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ใช้จินตนาการอย่างสูงมากๆ เพื่อให้แสดงออกถึงความเชื่อ การเลียนแบบธรรมชาติ ความงาม ความชำนาญ การสัมผัสด้วยใจ หรือการสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะขาดไม่ได้ในการสร้างผลงานศิลปะทั้งหลายแขนง จินตนาการ คือ การสร้างภาพไปไกล การฝันเฟื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นเอง มีศิลปะที่ต้องใช้จินตนาการตั้งเยอะแยะมากมาย ผมจะยกตัวอย่างมาให้สัก 3 ข้อหลักๆ จินตนาการผ่านทางด้านการอ่าน การอ่านสมารถสร้างเสริมจินตนาให้เราได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด และกาได้บนหนังสือนิยายทุกฉบับ และสมาธิมากขึ้นสามารถทำให้เราคิดวิเคราะห์ได้ละเอียดมากขึ้น การสร้างจินตนาการผ่านทางด้านการได้ยิน การรับฟังก็ถือว่าเป็นจินตนาการเพื่อต่อยอดจินตนาการของเพิ่มขึ้นไปอีกได้…

ความหมายของศิลปะที่มีคุณค่าต่อมนุษย์โลก

By admin

ศิลปะ นั้นมีความหมายที่กว้างขวางมากและไม่เจาะจงสิ่งใดอย่างที่คนทั่วไปคิดว่า ศิลปะจะเกิดจากภาพวาดธรรมชาติหรือสีที่ลงไปตามกระดาษทั่วไป แต่ไม่ใช่เลยศิลปะนั้นมีความหมายที่กว้างเกินกว่าที่คิดซึ่งเกิดจากยุคสมัย ที่ทันต่อโลกมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้ในทางใดสิ่งหนึ่งของศิลปะที่ เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีหลายมุมมอง แต่ในโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ได้เกิดจาก ธรรมชาติโดยตรงอย่างทะเล น้ำตก ต้นไม้ และสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ซึ่งแค่นำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งขอศิลปะเท่านั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นั้นอย่าง ภาพวาด งานปั้น แกะสลักไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตลาดจนวัตถุเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายล้วนแต่เรียกว่าศิลปะนั่นเองส่วน ใหญ่นั้นศิลปะมักเป็นความงดงามทางด้านต่างๆ เมื่อต่างคนคิดเสมอว่าศิลปะหมายถึงความงดงาม แต่ด้วยความงามนั้นมีคุณค่าในทางสุนทรียะ แตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงแค่ความหมายนั้นคือราคาวัตถุ แต่คนที่เพ่งเล็งเคร่งครัดจัดเกิดเหตุผลจะไม่เห็นถึงความงามของศิลปะ ซึ่งการที่จะเห็นคุณค่าของมัน นั้นเกิดจากอารมณ์ ความคิดจะทำให้เกิดภาพที่สวยงามนั้นได้ ดังนั้นความงดงามคืออารมณ์ที่ทำให้เกิดความสุขต่อศิลปะ มีสามสิ่งที่เกิดความสุขแก่มนุษย์ได้คือ ความจริง ความงาม และความดี ผู้ที่รู้สึกยอมรับและรู้ถึงคุณค่าของสามสิ่งนี้จะทำให้มีความสุข ความงามศิลปะแบ่งออกเป็น 2…

การจัดแบบแยกประเภทของศิลปะที่เกิดจากศิลปิน

By admin

ในปัจจุบัน คำว่าศิลปะถูกสร้างขึ้นโดนศิลปิน และได้สร้างผลงานไว้ต่างๆ มากมายหลายประเภท โดยทั่วไปจะจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.วิจิตรศิลป์ คือ งานศิลปะที่มีเพื่อความสวยงามและความพึงพอใจของมนุษย์มากกว่าประโยชน์ใช้สอย และสามารถแบ่งออกได้หลายอย่างด้วยกัน 1.1จิตกรรมหมายถึงงานศิลป์ที่แสดงออกด้วยการเขียน วาดภาพ 1.2ประติมากรรมหมายถึงงานศิลป์ที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติโดยใช่วัสดุชนิดต่างๆ 1.3สถาปัตยกรรมหรืองานก้อสร้างหมายถึงผลงานศิลปะแสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ 1.4วรรณกรรมหรือบทประพันธ์ ดลตรี และ นาฏศิลป์หรือ การขันร้องและการบรรเลง 1.5การพิมพ์ภาพ ก็จัดเป็นงานศิลป์เหมือนกันการพิมพ์ภาพก็จัดเป็นงานที่พัฒนามาจากการวาดภาพ ประยุกต์ศิลป์ คืองานศิลปะที่เน้นด้านการอำนวยประโยชน์และการใช่สอยมากกว่าความสวยงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช่ประโยชน์และตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ แบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆ 2.1พาณิชย์ศิลป์หรือศิลป์เพื่อประโยชน์ทางการค้าเช่นการออกแบบโฆษณาการจัดแสดงสิ้นค้า 2.2มัณฑนศิลป์หรือศิลปะการตกแต่งให้เกินความสวยงามเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่างๆ 2.3 อุตสาหกรรมศิลป์หรือศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นศิลป์ทางกายภาพเกือบทุกชนิด 2.4…