ความหมายของศิลปะที่มีคุณค่าต่อมนุษย์โลก

ศิลปะ นั้นมีความหมายที่กว้างขวางมากและไม่เจาะจงสิ่งใดอย่างที่คนทั่วไปคิดว่า ศิลปะจะเกิดจากภาพวาดธรรมชาติหรือสีที่ลงไปตามกระดาษทั่วไป แต่ไม่ใช่เลยศิลปะนั้นมีความหมายที่กว้างเกินกว่าที่คิดซึ่งเกิดจากยุคสมัย ที่ทันต่อโลกมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้ในทางใดสิ่งหนึ่งของศิลปะที่ เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีหลายมุมมอง แต่ในโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ไม่ได้เกิดจาก ธรรมชาติโดยตรงอย่างทะเล น้ำตก ต้นไม้ และสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ซึ่งแค่นำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งขอศิลปะเท่านั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นั้นอย่าง ภาพวาด งานปั้น แกะสลักไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตลาดจนวัตถุเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายล้วนแต่เรียกว่าศิลปะนั่นเองส่วน ใหญ่นั้นศิลปะมักเป็นความงดงามทางด้านต่างๆ เมื่อต่างคนคิดเสมอว่าศิลปะหมายถึงความงดงาม แต่ด้วยความงามนั้นมีคุณค่าในทางสุนทรียะ แตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงแค่ความหมายนั้นคือราคาวัตถุ แต่คนที่เพ่งเล็งเคร่งครัดจัดเกิดเหตุผลจะไม่เห็นถึงความงามของศิลปะ ซึ่งการที่จะเห็นคุณค่าของมัน นั้นเกิดจากอารมณ์ ความคิดจะทำให้เกิดภาพที่สวยงามนั้นได้ ดังนั้นความงดงามคืออารมณ์ที่ทำให้เกิดความสุขต่อศิลปะ มีสามสิ่งที่เกิดความสุขแก่มนุษย์ได้คือ ความจริง ความงาม และความดี ผู้ที่รู้สึกยอมรับและรู้ถึงคุณค่าของสามสิ่งนี้จะทำให้มีความสุข ความงามศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ความงามทางใจ คือความงามที่ให้ความรู้สึกอารมณ์ ผู้ที่สัมผัสได้นั้นจะแสดงให้เห็นถึงงดงามที่แท้จริง
2.ความงามทางกาย คือการแสดงออกทางรูปทรงประสานความกลมกลืนจะเกิดทัศนะธาตุซางเป็นองค์ประกอบของศิลปะ
ดังนั้นสรุปได้ว่า ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดความงดงามให้มนุษย์ได้สัมผัสทุกสิ่งอย่างนั่นเอง

Scroll to top