การจัดแบบแยกประเภทของศิลปะที่เกิดจากศิลปิน

ในปัจจุบัน คำว่าศิลปะถูกสร้างขึ้นโดนศิลปิน และได้สร้างผลงานไว้ต่างๆ มากมายหลายประเภท โดยทั่วไปจะจัดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.วิจิตรศิลป์ คือ งานศิลปะที่มีเพื่อความสวยงามและความพึงพอใจของมนุษย์มากกว่าประโยชน์ใช้สอย และสามารถแบ่งออกได้หลายอย่างด้วยกัน
1.1จิตกรรมหมายถึงงานศิลป์ที่แสดงออกด้วยการเขียน วาดภาพ
1.2ประติมากรรมหมายถึงงานศิลป์ที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติโดยใช่วัสดุชนิดต่างๆ
1.3สถาปัตยกรรมหรืองานก้อสร้างหมายถึงผลงานศิลปะแสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ
1.4วรรณกรรมหรือบทประพันธ์ ดลตรี และ นาฏศิลป์หรือ การขันร้องและการบรรเลง
1.5การพิมพ์ภาพ ก็จัดเป็นงานศิลป์เหมือนกันการพิมพ์ภาพก็จัดเป็นงานที่พัฒนามาจากการวาดภาพ

ประยุกต์ศิลป์ คืองานศิลปะที่เน้นด้านการอำนวยประโยชน์และการใช่สอยมากกว่าความสวยงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช่ประโยชน์และตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ แบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆ
2.1พาณิชย์ศิลป์หรือศิลป์เพื่อประโยชน์ทางการค้าเช่นการออกแบบโฆษณาการจัดแสดงสิ้นค้า
2.2มัณฑนศิลป์หรือศิลปะการตกแต่งให้เกินความสวยงามเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่างๆ
2.3 อุตสาหกรรมศิลป์หรือศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นศิลป์ทางกายภาพเกือบทุกชนิด
2.4 หัตถศิลป์หรือศิลปะที่ใช่งานฝีมือในการทำโดยใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่น เครื่องปั้นดินเผา
2.5การออกแบบก็จัดเป็นงานศิลป์ได้เหมือนกัน เนื่องการเป็นงานที่ใช่ความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ส่วนสำคัญคือ งานศิลป์ต่างๆ ล้วนมากจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยความคิดสร้างสรรค์และสร้างขึ้นเพื่อ ความสวยงามความพึงพอใจ ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั้นไม่จัดเป็นศิลป์ปัจจุบันได้นำเครื่อง มือเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมให้การสร้างงานศิลป์เพื่อช่วยเพิ่มความ สามารถในเรื่องความแม่นยำในการทำและลดความผิดพลาดลดเวลาและต้นทุน เป็นที่นิยมใช่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย

Scroll to top